Що таке двигун: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Що таке електричний двигун

Електричний двигун (електродвигун) є пристроєм для перетворення електричної енергії на механічну та приведення до руху машин і механізмів. Він є головним і обов’язковим (але не єдиним) елементом електроприводу.

Перші електричні двигуни були винайдені ще у першій половині ХІХ ст., а з кінця того ж століття почали набувати все більшого поширення. Сучасні промисловість, транспорт, комунальне господарство, побут неможливо уявити без електричних двигунів.

Переважна більшість електричних двигунів є двигунами обертального руху (рис. 1). Вони складаються з нерухомої частини (статора) та рухомої (ротора). Ротор починає обертатися після подачі живлення до обмоток двигуна. Проте для низки механізмів, які виконують поступальний або зворотно-поступальний рух (супорти та столи металорізальних верстатів, деякі транспортні засоби), з метою спрощення конструкції механічної частини електропривода іноді використовують лінійні двигуни. Рухома частина таких двигунів (вторинний елемент або бігун) здійснює лінійне переміщення (рис. 2).

Залежно від роду електричного струму, що використовують для живлення електричних двигунів, розрізняють двигуни постійного та змінного струму.


Рис. 1 Електричні двигуни обертального руху
Рис. 2 Лінійний електричний двигун: 1 – статор, 2 – підведення живлення, 3 – бігун

Принцип дії будь-якого електричного двигуна базується на взаємодії магнітних полів. Якщо наблизити один магніт до іншого, то різнойменні їхні полюси будуть притягуватися один до одного, а однойменні – відштовхуватися. У двигуні роль принаймні одного з магнітів грає котушка зі струмом (тобто електромагніт). Відомо, що протікання провідником електричного струму викликає появу магнітного поля довкола провідника (рис. 3). Це поле має коаксіальний характер, а напрям його магнітних силових ліній можна визначити за «правилом гвинта». Згідно з цим правилом, якщо гвинт закручувати у провідник так, щоб напрям поступального руху гвинта збігався з напрямом струму, то напрям обертання гвинта показуватиме напрям магнітних силових ліній поля (стрілки на рис.3).


Рис. 3 Виникнення магнітного поля провідника зі струмом

На рис. 4 показаний поперечний переріз провідника. Усередині перерізу умовно показаний напрям струму: хрест («хвіст» стрілки струму) – струм від глядача (рис. 4а), точка («вістря» стрілки струму) – струм на глядача (рис. 4б). З рис. 4в, г видно, що магнітне поле замкненої рамки (кільця) зі струмом подібне до магнітного поля постійного магніту (силові лінії виходять із північного полюса та входять до південного). Таким чином, рамка зі струмом являє собою елементарний електромагніт.


Рис. 4 Магнітні силові лінії провідників зі струмом: а – струм від глядача, б – струм на глядача, в – рамка зі струмом, г – силові ліній рамки (кільця) зі струмом

Електричні двигуни змінного струму

До двигунів змінного струму належать синхронні, крокові (різновид синхронних) та асинхронні двигуни. Їх об’єднує те, що їхніми обмотками протікають знакозмінні струми, а живляться вони від джерел знакозмінної напруги.

Статор електричних двигунів змінного струму являє собою осердя (магнітопровід) з листів електротехнічної сталі, у якому зроблено отвори (пази) для розміщення обмотки (фрагмент магнітопроводу статора подано на рис. 5). Обмотка складається з окремих секцій (котушок, рамок). Усередині статора на підшипниках розташований ротор, спроможний вільно обертатися відносно своєї осі.


Рис. 5 Магнітопровід статора двигуна змінного струму

На рис. 6 схематично показано поперечний переріз статора та ротора. На протилежних боках статора у двох пазах розташовані провідники елементарної котушки обмотки. Ця котушка виглядає так, як на рис. 4в, і до неї можна подати напругу від стороннього джерела з тією чи іншою полярністю (як на рис. 4в). На роторі розміщений постійний магніт (полюси Nr та Sr). Якщо до обмотки статора подати постійний струм такого напряму, як показано на рис. 6а, виникає магнітне поле статора з полюсами Ns та Ss. Ротор повертається за годинниковою стрілкою, аби сумістити протилежні полюси полів ротора та статора (остаточне положення ротора показано штриховою лінією). Якщо полярність струму статора протилежна (рис. 6б), полюси статора поміняються місцями, а ротор повертатиметься у протилежний бік.


Рис. 6 Взаємодія магнітних полів статора та ротора

Аби забезпечити безперервне обертання ротора, на статорі розташовують кілька окремих обмоток, живлених від окремих джерел. На рис. 7 показаний поперечний переріз двигуна з трьома обмотками статора (червона А, синя В, зелена С). Подібний двигун називають трифазним, а його обмотки – фазними. Обмотки являють собою елементарні рамки з провідника (як на рис. 4в), зсунуті у просторі на 120 градусів одна від одної. На рис. 7 струм протікає лише обмотками зі значками точки та хрестика.


Рис. 7 Принцип дії синхронного двигуна

Якщо подати струм до обмотки А так, як показано на рис. 7а, магнітна вісь поля статора стане горизонтальною, а південний полюс поля ротора після його повороту суміститься з північним полюсом поля статора. Протікання струму обмоткою С призведе до повороту магнітної осі статора (а за ним – ротора) на 60 градусів за годинниковою стрілкою (рис. 7б). Згодом струм подається до обмотки В (рис. 7в). Після цього струм протікає обмотками А, С, В, але у протилежному напрямі (порівняйте рис. 7а та 7г, 7б та 7д, 7 в та 7е). Кожного разу магнітна вісь статора, а за нею – і ротор повертаються на наступні 60 градусів. Якщо після чергового перемикання струму в обмотках подовжити протікання струму в останній обмотці, ротор лишиться нерухомим. Саме таким є принцип дії

крокового двигуна. Такі двигуни використовують для дозованого повороту валу механізму на заданий кут (наприклад, в електромеханічних годинниках та принтерах). Змінити напрям обертання ротору можна, змінивши порядок підключення обмоток до позитивного полюсу джерела (А-С-В замість А-В-С).

Подаючи поперемінно струм до фазних обмоток (рис. 8), можна забезпечити безперервне обертання ротора. Зверніть увагу, що струми ІA, ІB, ІC фазних обмоток зсунуті у часі один від одного на третину періоду Т. Змінюючи період перемикання струму в обмотках, можна регулювати швидкість обертання ротора. Для зміни рушійного моменту двигуна змінюють величину струму обмоток статора або індукцію магнітного поля ротора (якщо на роторі замість постійних магнітів установлені обмотка збудження, тобто електромагніт).


Рис. 8 Зміна у часі струмів обмоток статора крокового двигуна

У трифазному кроковому двигуні магнітне поле статора може займати у просторі лише 6 положень (див. рис. 7), а переміщується воно між ними стрибками. Внаслідок цього виникають пульсації рушійного моменту двигуна, а забезпечити рівномірне обертання ротора дуже складно. Якщо струми фазних обмоток змінювати не ступінчасто (як на рис. 8), а за законом синуса зі зсувом на третину періоду (рис. 9), поле статора обертатиметься плавно (так зване обертове магнітне поле). Ротор з часом наздожене поле статора і надалі обертатися синхронно з ним. Саме в такому режимі працюють

синхронні двигуни.


Рис. 9 Фазні струми синхронного двигуна

Асинхронний двигун має такий самий статор, як і синхронний, а обмотками статора також протікають синусоїдні струми (як на рис. 9). Проте конструкція ротора особлива (рис. 10). Ротор набрано з листів електротехнічної сталі (як і статор). У пазах ротора укладено стрижні (алюмінієві або мідні), які на торцях ротора замкнені за допомогою кілець. Якщо ротор обертається зі швидкістю, меншою за швидкість поля статора, в обмотці ротора полем статора наводиться електрорушійна сила, яка спричиняє протікання обмоткою ротора струмів. Струми викликають появу магнітного поля ротора, а взаємодія двох полів – створення рушійного моменту, який повертає ротор. Оскільки рушійний момент виникає лише тоді, коли швидкості ротора та поля статора неоднакові, ротор не може рухатися синхронно з полем статора (звідси і назва двигуна: асинхронний, тобто “несинхронний”). Завдяки простоті конструкції, дешевизні та надійності асинхронні двигуни набули найбільшого розповсюдження.

Конструкція асинхронного двигуна показана на рис. 11, 12.


Рис. 10 Ротор асинхронного двигуна: а – короткозамкнена обмотка, б – поперечний переріз ротору Рис. 11 Асинхронний двигун (розрізано) Рис. 12 Асинхронний двигун у розібраному вигляді

Двигун постійного струму

Двигун постійного струму, на відміну від двигунів змінного струму, живиться від джерела постійного струму. Магнітне поле статора створюється нерухомими постійними магнітами, а на роторі (інакше – якорі) розташована обмотка. Якір жорстко з’єднаний з валом і може обертатися довкола свої осі. Таким чином, конструктивно двигун постійного струму є оберненою синхронною машиною.

Принцип дії двигуна постійного струму пояснює рис. 13. Поле статора створюють постійні магніти або електромагніти (обмотки збудження). На фе-ромагнітному осерді якоря розміщена обмотка, яка складається з двох послідовно ввімкнених частин (їх з’єднує показаний пунктиром провідник). На якорі також розташовані ізольовані одна від одної колекторні пластини, до яких під’єднані кінці обмотки якоря. До колекторних пластин через нерухомі графітні щітки від джерела живлення подається електричний струм. Якщо верхню щітку підключити до позитивного полюсу джерела живлення, а нижню – до від’ємного, обмоткою якоря протікатиме струм І, позначений на рис. 13. За правилом гвинта лівий полюс якоря стане північним, правий – південним. Полюси якоря та статора відштовхуватимуться один від одного, викликаючи поворот якоря за годинниковою стрілкою. Якір, повертаючись, за інерцією “проскакує” положення “північний полюс навпроти південного”, і під щітками опиняються інші колекторні пластини. Напрям струму в обмотці якоря змінюється на протилежний, полюси якоря міняються місцями, і обертання якоря продовжується. Для зміни напряму обертання якоря слід змінити полярність напруги, що подана до щіток.

Конструкцію, подібну до зображеної на рис. 13, мають малопотужні двигуни (що використовуються, наприклад, у дитячих іграшках). В промислових двигунах для забезпечення плавності руху якір має багато окремих секцій обмотки, з’єднаних з окремими парами колекторних пластин (щось подібне до рис. 14). Під час обертання якоря через пару щіток до джерела підключається кожного разу наступна секція якоря, яка за даного положенні якоря має найбільший магнітний зв’язок з полем статора.


Рис. 13 До принципу дії двигуна постійного струму Рис. 14 Якір двигуна постійного струму

В електроприводі звичайно виникає задача автоматичного керування електричними двигунами. У найпростіших випадках достатньо лише забезпечити їхній запуск, зупинку, зміну напряму обертання та захист від аварійних режимів. Подібні функції легко реалізуються за допомогою простих та відносно дешевих електромеханічних контакторів та реле. Проте часто є потреба в плавному регулюванні швидкості обертання та рушійного моменту. Тоді для живлення двигунів використовують керовані джерела живлення – напівпровідникові перетворювачі енергії (керовані випрямлячі для двигунів постійного струму та перетворювачі частоти для двигунів змінного струму) та достатньо складні системи автоматичного регулювання. Електроприводи, до складу яких, окрім двигуна, входять керовані перетворювачі енергії та системи автоматичного керування, здатні виконувати виробничу задачу за мінімальної участі людини. Вони отримали назву автоматизованих електроприводів.


Відео про конструкцію асинхронних двигунів та двигунів постійного струму
Офіційний канал кафедри Електропривода НТУ «ДП» в YouTube Скачати цю статтю в форматі pdf (1,65МБ)

Особенности двигателя MPI в автомобилях Volkswagen

Двигатель MPI в автомобилях Volkswagen: принцип работы, особенности, преимущества и недостатки. Двигатель MPI является инжекторной конструкцией, где применяется многоточечное устройство топливного впрыскивания. Поэтому этот мотор получил соответствующее наименование «Multi-Point-Injection». Иными словами, для каждого двигательного цилиндра разработан собственный инжектор-форсунка. Именно такая схема была воплощена автоконцерном «Volkswagen».

Этот тип двигателя устанавливается на самую популярную модель Volkswagen Новый Polo седан, некоторые комплектации Golf и Jetta (частично Golf и Jetta комплектуются также и TSI-двигателями). На Passat В8, Passat СС, Tiguan устанавливают сейчас (2016 года) только двигатели TSI. На Touareg устанавливают FSI.

Двигательное устройство MPI является наиболее устаревшим из всего моторного ряда «Volkswagen». Но, тем не менее, отличается превосходной практичностью и безотказностью. Некоторые специалисты отмечают, что теперь такой вид двигателя не отвечает нынешним требованиям в плане экономичности и экологичности. Более того еще недавно можно было утверждать, что такой вид мотора был снят с изготовления. А последней автомобильной моделью автоконцерна, где он применялся, была Skoda Oktavia 2-ой серии.

Но внезапно двигатель MPI возродился и снова стал востребованным. Осенью 2015 года «Volkswagen» запустил производственную линию моторов на своем калужском заводе, где стали выпускать двигательную конструкцию MPI 1,6 серии EA211.

Особенности двигателя MPI

О главном отличии таких двигателей уже было написано — это многоточечная подачи бензина. Но те, кто хорошо с двигателями автомобилей могут отметить, что и TSI-моторы также обладают многоточечным впрыскиванием.

Потому переходим к другой отличительной черте — в MPI отсутствует наддув. Т.е. нет турбокомпрессоров, чтобы нагнетать смесь топлива в цилиндры. Обыкновенный бензонасос, подающий топливо под давлением три атмосферы в особенный коллектор впуска, где оно далее перемешивается с воздушной массой и затягивается через клапан впуска непосредственно в цилиндр. Как видно, это достаточно схоже с деятельностью карбюраторного двигателя. Никакого прямого топливного впрыскивания в цилиндр, как в FSI, GDi или TSI-устройствах нет.

Еще одна особенность — присутствие водяной системы, благодаря которой смесь топлива охлаждается. Это происходит в связи с тем, что в области цилиндровой головки устанавливается повышенный температурный режим, а поступление бензина осуществляется под довольно низким давлением. Потому все это может закипеть и сформировать газовые воздушные пробки.

Преимущества

Двигатель MPI отличается собственной неприхотливостью к топливному качеству и может осуществлять работу на 92-ом бензине.

По своей конструкции этот мотор очень прочен, и его наименьший пробег без какого-нибудь ремонтных работ, как информирует изготовитель, составляет 300 тыс. км, естественно, если вовремя будут заменены масла, а также фильтры.

Благодаря не очень сложной конструкции двигатель MPI в случае поломки можно легко и недорого отремонтировать и вообще это заметно отражается на его цене. Обычная конструкция выгодно отличает его по сравнению с TSI, где присутствует насос повышенного давления и турбокомпрессорное устройство. Двигатель MPI также меньше склонен перегреваться.

Еще одним преимуществом мотора считается присутствие опор из резины, расположенных непосредственно под двигателем. Это значительно дозволяет уменьшить шум и дрожание во время передвижения.

Недостатки

Можно отметить, что двигатель MPI не очень динамичен. Из-за того, что процесс топливного перемешивания осуществляется в выпускных особых каналах (до того как топливо попадет в цилиндры), такие моторы считаются ограниченными. Восьмиклапанная система с набором ГРМ говорит о недостатках в мощности. Таким образом, они рассчитаны на не очень быстрые поездки.

Из недостатков можно выделить то, что MPI менее экономичен. Многоточечное впрыскивание по своей эффективности уступает наддуву вместе с прямым топливным впрыскиванием в цилиндр, как это сделано в двигательном устройстве TSI.

И все же, если складывать преимущества и недостатки, то выходит, что эти двигатели вполне сравнимы в плане конкурентоспособности, в особенности для российских дорог. Неслучайно для «Шкода Йети» немецкие производители отказались от 1.2-литрового двигателя TSI, отдав предпочтение проверенному и непритязательную 1.6-литровую движку MPI.

що це, значення, принцип роботи

Двигун — це пристосування для вироблення механічної енергії. У більшої частини машин встановлений двигун внутрішнього згоряння. Енергетичний потенціал (хімічний) палива в ДВЗ перетворюється в корисну енергію. Нижче розглянемо існуючі різновиди, з характеристикою таких агрегатів.

Особливості пристрою і як функціонує двигун

Типи і марки розрізняються між собою (положення циліндрів, пристрій впорскування тощо). Але алгоритм роботи будь-яких різновидів ДВС залишається схожим. Для наочності пристрій уявімо на прикладі циліндра (у легкових ТЗ їх зазвичай 8, 6 або 4). Цей елемент в будь-якому випадку є головним у пристрої мотора. Поршень, розташований в ньому, перенаправляє навантаження за допомогою шатуна, колінчастого валу, завдяки чому останній починає обертатися. Сам поршень ходить вниз-вгору — НМТ і ВМТ — це так звані нижня і верхня граничні точки. Автомобіль починає рухатися завдяки тому, що на колеса подається навантаження з боку валу.

В вищевикладеної схемою найважливіша задача — зробити так, щоб поршень рухався. Саме поршні виступають в якості рушійної сили всього механізму. Деталь функціонує за допомогою енергії, одержуваної після вигоряння палива (бензин, дизель або газ). Одна крапля рідини, зажигаясь в камерах згоряння, різко відкидає поршні донизу. Після цього інерція повертає поршень до верхньої позиції, де знову вибухає бензин, і рух починається заново. Цей цикл повторюється до того моменту, поки водій не заглушає двигун.

Різновиди ДВС

Двигуну внутрішнього згоряння характерна класифікація за видом заливається палива, за методом займання (від іскри або від стиснення (дизель)), а також за кількістю та влаштуванню циліндрів.

Бензиновий

Силами розпилювальних форсунок в карбюраторі або колекторі впуску паливо замішується разом з повітрям. Склад проникає в циліндр, спресовується, після чого спалахує від іскри електрода свічки. Система може бути розподіленого або однокрапкового уприскування.

Газовий

В ролі палива задіюються вуглеводні в газоподібному консистенції. Такі движки зазвичай функціонують на пропані. Рідше — на доменному, генераторних та інших типах газоподібного палива. Мотори на газу найбільш економічні, при цьому деталі в них працюють без зайвого зносу. Додаткові переваги: більш високий рівень безпеки, а також бездымности вихлопу. Дані двигуни зазвичай отримують шляхом переобладнання традиційних ВС (серійно практично не випускаються).

Дизельний

Паливо з силою впорскується в циліндри від форсунки. Як результат уприскування, в циліндрі формується суміш, яка нагрівається і спалахує з-за роботи поршня. Дизельні ДВЗ низькообертові, з інтенсивним обертаючим моментом. Не потребують електроенергії для роботи — тільки для пуску. Завдяки чому менше бояться води.

Рядний

Циліндри встановлюють рядами, перпендикулярно коленвалу. Використовується з початку автомобілебудування. Незважаючи на технологічну раціональність, при високому числі циліндрів виходить занадто довгий агрегат.

Опозитний

Мають мінімальні габарити по висоті, що дає можливість значно знизити центр ваги транспортного засобу. Переваги: компактність конструкції, невисокий вага і симетрія композиції.

V-подібний

Циліндри встановлені під кутами в 120-60 градусів. Така конструкція дозволяє зменшити довжину мотора. З іншого боку, двигун виходить відносно широким, з високим робочим об’ємом. Характеризується підвищеними розцінками на виготовлення.

VR-двигун

6 циліндрів, встановлених під 150-тиградусным кутом, дають досить короткий і вузький агрегат. Даний тип володіє тільки одною головкою блоку. Являє собою компактну альтернативу під легкові транспортні засоби середнього класу.

W-двигун

Єдиний агрегат об’єднує два циліндрових ряду VR-виконання; для кожного циліндра розрахований кут 150 градусів. Ряди ж встановлені під кутом до 720 градусів.

Харківський двигун для Маска? Такого в космосі ще немає

У Харкові створили перший український іонно-плазмовий двигун, що «поб’є» аналоги

Більше двох років у Харкові вчені з Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» спільно з акціонерним товариством FED створювали іонно-плазмовий двигун, який за своїми характеристиками перевершить існуючі. Однак, кажуть розробники, цьому передували десятиріччя теоретичних напрацювань вишу. А наразі дослідний зразок, «серце» для супутників і космічних кораблів, випробовують у не менш унікальній для країни лабораторії.

ТАКОГО В КОСМОСІ ЩЕ НЕМАЄ

У лабораторії плазмових двигунів Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського спільний виріб вишу та приватної компанії зараз випробовують. На запитання, чи це на столі ті самі чудо-двигуни, науковці, киваючи, жартують, що люблять плазму, не менше, ніж дружин, а свою розробку плекали, наче сад, – десятиріччями.

У лабораторії справді не один іонно-плазмовий двигун, призначений для супутників різної маси та енергопотужності, але «найголовніший» – від травня у вакуумній камері, в якій імітуються умови космічного простору.

Керівник лабораторії Андрій Лоян запевняє: в цьому приміщенні зібрано абсолютно все, що необхідно для дослідження плазмових двигунів.

Андрій Лоян

У вакуумній камері, пояснює вчений, з дослідним зразком роблять усе те, що з ним може трапитися від моменту встановлення на космічний апарат, і до того часу, коли закінчиться термін експлуатації двигуна.

«Це й ударні навантаження при перевезенні, й ударні навантаження під час запуску, вплив біляземної плазми, вплив вакуумного простору, вплив іонного пучка під час самої роботи. Проходить повний цикл теплових, термовакуумних випробувань – абсолютно весь комплекс. Апарати, на які ставиться двигун – дуже дорога техніка, і вона повинна мати щонайвищий рівень надійності. Тому перевірка ретельна. Випробування, власне, вартують дорожче, ніж сам двигун», – каже Лоян.

Саме в цьому й полягала основна складність для вишу – знайти фінансування. Ресурс роботи двигуна має бути 15-17 тисяч годин, це півтора-два роки безперервної роботи, а через рік випробувань у виробі можна знайти якийсь недолік, який треба усунути, а потім повторити весь цикл випробувань спочатку.

Кожний із двигунів перебуває на різному етапі випробувань. Двигун, зроблений спільно з АТ FED, Лоян називає «малюком, який щойно навчився ходити». «Але дуже добре ходити! І навіть «говорить», – сміється вчений. – Ті методики, котрі ми зараз маємо, можуть суттєво скоротити час випробувань. Ідеться не про одне ноу-хау, яке я поки що не можу розкрити – до захисту докторської з цієї теми», – говорить Лоян.

Також учений наголошує: для того, щоб вдалося зробити за 2-3 роки такий двигун, потрібно було протягом 20 років займатися дослідженнями, а до цього – підготувати спеціалістів для проведення цих досліджень. «Увесь цей процес почався ще в середині 1950-х, і лише зараз ми маємо перший іонно-плазмовий двигун, що спроєктований, зроблений і випробовується в Україні. У нашому виробі застосовані ноу-хау, які на сьогодні не доступні нашим конкурентам. Це і MSL-перетворення координат, центрально-розміщений катод, високий градієнт магнітного поля, і це далеко не все, що дає суттєве покращення параметрів тяги, ККД і ресурсу. Наш двигун, однозначно, має удвічі більший ресурс, ніж будь-який існуючий на планеті. Унікальний. Такого двигуна в космосі ще немає», – заявляє Лоян.

Підтримує вченого колега з FED. «Двигун уперше запустили у травні 2020 року, відтоді він випробовується. Напрацьовано більше 100 годин, і всі параметри в нього не те що успішні – рекордні», – говорить заступник головного конструктора зі спеціальних виробів АТ «ФЕД» Олександр Бочкарьов.

ЗРОБИТИ 50 ДВИГУНІВ НА РІК

Розроблений двигун може працювати і на 3, і на 5 кВт, у майбутньому – це дві окремі лінійки продукції.

Ректор Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського Микола Нечипорук підтверджує, що Україна вже давно могла би продавати свої іонно-плазмові двигуни, але отримати таке фінансування від держави на перспективну розробку – нереально.

«У нас унікальний комплекс обладнання, сформована потужна наукова школа, але грошей на виготовлення двигуна університет, звичайно ж, не має. Лише комерціалізація за рахунок приватної компанії дозволила втілити розробку в життя», – зазначає Нечипорук.

Харківський двигун можна встановити на будь-яку космічну техніку. Його призначення – корекція орбіти, орієнтація супутника, а ще двигун можна використовувати як маршевий – для дальніх місій на планети чи астероїди.

Віктор Попов

Голова правління АТ «ФЕД» Віктор Попов зазначає, що технічне завдання на розробку двигуна підприємство отримало, працюючи з Європейським космічним агентством. У спільний з «ХАІ» проєкт компанія вклала вже понад 6 мільйонів доларів. «Це ж і конструкторська розробка, і робота технологів, і закупка та створення спеціального обладнання. На сьогодні наша компанія витратила більш як 6 мільйонів доларів протягом 2,5 року. Й основні інвестиції, безумовно, нас ще чекають попереду, оскільки нам потрібно пройти ще певні випробування. А апаратури для повного циклу випробувань, на жаль, в Україні просто немає, а в Європі таке обладнання коштуватиме нам 10-15 мільйонів євро. Тому сьогодні ми працюємо з інженерами, вченими інституту, щоб вдосконалити наявне в них обладнання і провести повні випробування двигуна в Харкові. Розраховуємо, що це вартуватиме ще близько 5 мільйонів доларів», – говорить Попов.

За його прогнозом, випробування закінчаться в 2022 році. До того часу, впевнений Попов, компанія вже матиме реальних покупців. Маркетингова служба над цим уже працює. Наразі найбільше зацікавилися харківською розробкою Китай, Туреччина, Німеччина. І, звичайно ж, FED хоче продавати свою продукцію Ілону Маску. Наразі компанія, згідно з американськими «правилами гри», реєструється на спеціальній платформі NASA, щоб мати змогу запропонувати двигуни в США.

«Маск трудиться над програмою створення 12 тисяч супутників для забезпечення стійкого зв’язку в будь-якій точці світу. В залежності від потужності супутника, на ньому може бути від 4 до 20 таких двигунів. Уявіть, який це ринок, а країни, що виробляють потрібну йому продукцію, можна перерахувати на пальцях. Тож у нас хороші шанси», – усміхається Попов.

Він запевняє, що FED готовий до повного циклу виготовлення двигунів: спочатку до 50 штук на рік, а в перспективі – й 100.

ДОВІДКОВО. FED – одне з провідних приватних підприємств України, яке спеціалізується на розробці, виробництві, сервісному обслуговуванні та ремонті агрегатів авіаційного, космічного та загальномашинобудівного призначення. Системи управління польотом виробництва компанії FED мають ключове значення для організації безпеки літаків і вертольотів. Близько 90% виробленої продукції експортується. Компанія працює на ринках Китаю, Південної Кореї, Канади, Туреччини, країн Європи.

Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», що заснований у 1930 році, випускає фахівців у галузі розробки і виробництва авіаційної та космічної техніки. Історія вишу тісно пов’язана з розвитком авіаційної техніки і науки в Радянському Союзі. Літаки, які розроблялися в конструкторському бюро «ХАІ», виготовлялися серійно на авіаційних заводах.

Юлія Байрачна, Харків
Фото В’ячеслава Мадієвського

що собою являє двигун TSI і його характеристики

Розібратися, що собою являє двигун TSI, варто всім, хто розглядає мотор подібного типу в якості силового агрегату свого автомобіля. Такі двигуни мають серйозні конструктивні особливості, про які варто знати.

Якщо ми хочемо зрозуміти, що являє собою двигун TSI, то потрібно перш за все відзначити, що абревіатура TSI належить німецькому концерну VW Group, в той час як у інших автовиробників подібні мотори носять інші найменування (про це нижче). Об’єднує їх усіх малий робочий об’єм при високих експлуатаційних характеристиках.

Так, даунсайзінгові мотори справді легкі і компактні, проте власникові від цого мало зиску. В першу чергу від цього виграє виробник, який економить метеріали.

Читайте також: Чем опасны коробки DSG

Досягається це за рахунок комплексу конструкційних рішень, в першу чергу – застосування вприскування бензину безпосередньо в циліндр, а не в колектор (т.зв. безпосереднє уприскування — Direct Injection), і турбонаддува. Безпосереднє впорскування при високому тиску палива (близько 50 кг / см2) дозволяє знизити витрату бензину на деяких режимах, а наддув при цьому покращує тягово-швидкісні характеристики мотора при його малому робочому об`ємі.

Читайте також: Що таке гібридний автомобіль


Тобто виходить, що за рахунок технологій конструктори змогли зробити мотор менше і легше, зберігши при цьому потужність і крутний момент, як у колишніх «великих» моторів. Такий тренд в моторобудуванні назвали даунсайзінг – від англійських слів знижувати і розмір. Залежно від ступеня форсування, нинішні даунсайзінгові двигуни при об`ємі 1,0 – 1,4 л мають показники потужності на рівні колишніх 2,0-літрових атмосферників. Крім того, подібні агрегати називають особливо економічними та екологічними.

Читайте також: Як зробити автомобіль більш економічним

Літрів менше – дуємо більше

Загальносвітова тенденція геометричного зменшення двигунів впроваджується в Україні зі скрипом. Незважаючи на модне слово даунсайзінг, яким назвали цей рух, наша людина вважає негожим їздити на автомобілі з моторчиком, об`єм якого менше, ніж у «Запорожця». А якщо ще додати, що багато таких мотори позбавлені одного (BMW, Ford, Peugeot , Citroen) або двох (Fiat) циліндрів з чотирьох можливих, то навіть найбільш вагомі аргументи щодо високих характеристик тут спрацьовують через раз. Тим більше, що в експлуатації у турбованих малооб’ємників теж не все ідеально.

Найрадикальніші турбомотори з цієї когорти зробив Fiat. Двоциліндрові Panda і 500-ті звучать як моторолери, проте геть кволими їх назвати не можна.

Так, обіцяної високої економічності можна досягти тільки при певному старанні, водій повинен раніше перемикатися вгору і не зловживати обертами вище 2000 — 2500 об. /хв. Такі мотори вимогливі до якості бензину і масла, багато власників скаржаться на невеликий ресурс в цілому.
Через наявність складних систем багато малооб’ємників демонструють високу ймовірність відмов. Адже заради того, щоб зробити маленький трициліндровий моторчик одночасно легким, потужним, тяговитим, економічним та екологічним моторобудівники оснащують його крім турбіни і безпосереднього вприскування іншими інноваціями.

Читайте також: Бум на електромобілі відкладається

Так, в одному агрегаті можуть бути присутніми чотири клапани на циліндр, муфта регулювання фаз впуску і випуску, вбудований в блок циліндрів випускний колектор, триконтурна система охолодження з електронно-керованим термостатом, маслонасос з регульованою продуктивністю … Плюс комплекс заходів по боротьбі з вібраціями, без яких дво- або трициліндровий двигун буде безбожно трясти.

Щоб зняти с літрового моторчика 120 і більше коней, та ще й залишити його екологічним та економічним, конструктори застосовують цілий комплекс додаткових систем.

Однак, в Європі даунсайзінг вже давно прижився – плюси у нього і справді є. Такі турбомоторчики дійсно можуть енергійно прискорювати машину, (хоча і доводиться точно ловити момент перемикання передач, щоб не проґавити пік крутного моменту. А якщо так само ретельно перемикатися за неспішної їзди – або довірити цю справу тямущій АКП – можна помітно економити паливо. Одне слово, подібні агрегати є в моторних лінійках чи не всіх автовиробників зі світовим ім’ям: VW Group (TSI/FSI), Ford (EcoBoost), Fiat (TwinAir), PSA (Turbo PureTech), Renault (TCe), BMW.

Читайте також: 5 міфів про встановлення ГБО: знижуємо витрати на паливо

Злі язики говорять, що малооб’ємні турбомоторчики скоро відправлять у відставку. Прямих свідчень про це поки не спостерігаємо. У будь-якому випадку це не означає, що хтось, розібравшись, що представляє собою двигун типу TSI, TCe, TwinAir і ін., мусить сьогодні відмовлятися від можливості записати їх у свій автопарк. Але якщо дух першопрохідців і новаторства вам чужий – то що ж, старих добрих повнорозмірних атмосферників в салонах і на авторинках поки ще хоч греблю гати!

Нагадаємо також, що нещодавно експерти Auto24 розповіли, чим вигідні гібридні автомобілі та у чому їхні недоліки.

плюсы и минусы двигателей GDI, что это такое

Gasoline Direct Injection, или же более распространенная аббревиатура GDI, скрывает под собой инжекторную систему подачи топлива для бензиновых двигателей с непосредственным (прямым) впрыском топлива. Конструкция устройств у разных производителей идет под разными аббревиатурами. Mitsubishi (а также KIA и Hyndai) дали название GDI, Volkswagen – FSI, Ford – Ecoboost, Toyota – 4D, Mercedes, BMW и некоторые другие скрывают понятие «непосредственный впрыск» в индексе двигателя. При таких системах подачи топливные форсунки вставлены в головку блока цилиндров, и распыление происходит сразу в каждую камеру сгорания, минуя впускной коллектор и впускные клапана. Топливо подается под большим давлением в цилиндр, чему способствует топливный насос высокого давления (ТНВД).

Отличия и особенности работы двигателей GDI прямого впрыска топлива

По факту мы имеем некий симбиоз дизельного и бензинового двигателей в одном. От дизеля GDI унаследовал систему впрыска и ТНВД, от бензина – сам тип топлива и свечи зажигания. Родоначальником моторов GDI стала компания Mitsubishi, когда в 1995 году был представлен Mitsubishi Galant 1.8 GDI. Сегодняшний двигатель с непосредственным впрыском. Это сложная система механизмов и электронных блоков по характеру и звукам в работе, напоминающим дизель.

Двигатель с непосредственным впрыском топлива явился миру гораздо раньше. В 1950-х годах такие моторы использовал Daimler-Benz на своих гоночных машинах, позже в гражданских, а в авиации они присутствовали еще в начале 1940-х годов.

Различия (разновидности) двигателей GDI. Марки автомобилей, где используется GDI

Предпосылки создания и массового перехода большинства ведущих автопроизводителей на системы впрыска, аналогичных GDI, были достаточно предсказуемы. Экологические нормы, требующие усовершенствования систем выхлопа отработанных газов, а также глобальная задача по созданию экономичных двигателей.

В двигателях GDI реализованы несколько типов смесеобразования топливовоздушной смеси. Это позволило выполнить задачи по экономии топлива, более полному сгоранию смеси и дополнительно увеличить мощность.  В совокупности такой двигатель получился благодаря доработанной системе прямого впрыска, где немалую роль играет электронная начинка.  Блок управления через датчики, раскиданные по системе, оперативно реагирует на малейшие изменения поведения автомобиля и подстраивает работу топливной системы под необходимые требования водителя. 

Преимущества (плюсы) двигателей GDI

 • Особенностью двигателей с непосредственным впрыском является возможность работы в нескольких видах смесеобразования. Это является неоспоримым плюсом, так как многообразие в данном виде процедуры дает максимальную эффективность использования топлива. При исправно работающей системе непосредственного впрыска мы получим экономию топлива за счет режима работы на сверхобедненной смеси, причем без потери мощности.
 • В двигателях GDI присутствует увеличенная степень сжатия топливовоздушной смеси. Это помогает избежать калильного зажигания и детонации, и таким образом, увеличивается ресурс.
 • Также к положительным моментам двигателя с непосредственным впрыском GDI нужно отнести существенное снижение выброса в атмосферу углекислого газа и других вредных веществ. Это достигается за счет многослойного смесеобразования, которое обеспечивает более полное сгорание смеси, что дополнительно влияет на мощность двигателя.

Система GDI в результате работы обеспечивает несколько видов смесеобразования:

 • послойное;
 • стехиометрическое гомогенное;
 • гомогенное.

Такое многообразие делает работу двигателя экономичной, обеспечивает лучшее качество образования смеси, ее полное сгорание, увеличение мощности, уменьшение вредных выбросов. 

Недостатки (минусы) двигателей GDI

Описание двигателей GDI было бы не полным без упоминания отрицательных моментов ах эксплуатации.

 • Главный минус связан со сложностями системы впуска и подачи топлива. В таком варианте впрыска, двигатель GDI становится крайне чувствительным к качеству используемого топлива. В итоге проблема закоксовывания форсунок становится актуальной для водителя. Она вызовет потерю мощности и увеличение расхода топлива.
 • Также в минусы можно отнести сложность обслуживания и стоимость ремонта, замены деталей и агрегатов топливной системы, поэтому важным моментом является контроль за состоянием топливной системы автомобиля.
 • Дополнительно, двигатели GDI и другие с непосредственным впрыском топлива, выбрасывают большее количество сажевых частиц, чем устройства с впрыском MPI (распределенным, в коллектор), что вынуждает ставить сажевые фильтры в последних поколениях моторов.
 • Также, двигатели GDI склонны к нагарообразованию во впускном коллекторе и на клапанах при пробеге более 100 тысяч километров, что вынуждает владельцев обращаться в сервис для очистки.

В обслуживании двигатель GDI дороже, но рабочие характеристики перекрывают этот минус. Тем более, есть средства, помогающие повысить ресурс капризных деталей и узлов.

Профилактика неисправностей моторов GDI

Профилактика – простое решение для владельца автомобиля с системой непосредственного впрыска двигателя GDI или аналогичными системами. Как мы уже писали выше, качество топлива будет играть основную роль. Понятно, что без лабораторных исследований судить о качестве этой составляющей невозможно, поэтому в качестве профилактических мер и защиты топливной системы от возникающих проблем могут помочь топливные присадки.

Компания Liqui Moly – один из мировых лидеров в производстве автохимии рекомендует для поддержания необходимого уровня смазывающих и очищающих присадок в используемом топливе применять Langzeit Injection Reiniger, артикул 7568. Постоянное применение присадки значительно снизит риск возникновения поломок связанных с топливом. Пакеты присадок, поднимающие смазывающие свойства топлива, надежно защитят топливную аппаратуру от скорого износа.

Для лечения и профилактики загрязнений форсунок также есть надежное средство, артикул 7554 очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger. Заменяет стендовую очистку форсунок, работает по нагару, смолам. Немаловажный момент, что топливные присадки Liqui Moly начинают работать в системе при повышении температуры, то есть именно там, где чаще всего нужна очистка, а в баке происходит только смешивание с топливом.

Стоит ли покупать автомобили с двигателями GDI

При должном подходе и своевременном обслуживании владелец автомобиля с системой GDI получает комфортный в управлении автомобиль с высокой тягой, мощностью и хорошей экономией топлива. И как показывают продажи таких автомобилей, на дорогах встречаться они будут чаще.

Итог

Двигатели GDI были одними из первопроходцев систем непосредственного впрыска топлива. Обладая очевидными преимуществами, такие моторы требуют специального профилактического ухода. В первую очередь, это уход за форсунками. Наиболее простым способом является использование присадок в топливную систему. Производя профилактический уход за топливной системой автомобилей с двигателями GDI, автовладелец может продлить его ресурс и наслаждаться повышенной мощностью и динамикой.

Автопроизводители не стоят на месте, развитие и усовершенствование двигателей с системами непосредственного впрыска продолжается. Уже представлены автомобили с моторами T-GDI, но это уже другой рассказ.


Чи потрібно прогрівати двигун автомобіля

Вітчизняні автомобілісти знають, що в зимню пору року двигун автомобіля потребує прогріву перед поїздкою протягом декількох хвилин. Ця процедура необхідна для виходу мотора у робочий режим (температуру), а також правильного дозування повітряно-паливної суміші. Але це твердження вірно на сто відсотків лише для старих автомобілів. Сучасні авто з інжекторними моторами менш вимогливі до прогрівання двигуна, але й вони також потребують особливого підходу при низьких температурах повітря.

Чи потрібно прогрівати двигун у холодну пору року

Насправді питання потреби прогріву двигуна має чітку відповідь. Досвідчені працівники СТО та кваліфіковані інженери знають, що прогрівання двигуна після тривалої зупинки, особливо при низьких температурах навколишнього середовища, необхідно. Але проблема полягає в тому, що автомобілісти зі стажем та власники застарілих авто вважають, що ця процедура обов’язкова при будь-яких умовах та повинна виконуватися як можна довше. Власники новеньких автівок останніх моделей можуть зовсім відмовлятися від таких маніпуляцій навіть в люті морози. Далі розглянемо, навіщо взагалі потрібен прогрів.

Автомобільне масло змащує дотичні поверхні деталей двигуна. При його роботі поршень ходить по циліндру, що викликає підвищене тертя. Мастило зменшує негативні процеси тертя та полегшує хід. Отже, масляна плівка захищає поршневу групу, підшипники та розподільчий вал від прискореного зносу. При цьому, коли автівка зупиняється, масло стікає до піддона, а плівка стає тонкішою. Чим більше часу машина стояла, тим менше мастила залишається на робочих поверхнях. При низьких температурах мастило густішає та потребує більше часу, щоб заповнити робочі канали.

Ми рекомендуємо дотримуватися наступних порад при прогріванні двигуна:

 • При морозах більше — 30 ˚С знадобиться від 10 до 15 хвилин;
 • При морозі до — 30 ˚С вистачить від 6 до 10 хвилин;
 • При температурі від +10˚С до -10˚С поганяйте мотор в холосту близько 5 хвилин;
 • При температурі вище +10˚С достатньо буде 1-2 хвилин.

Чи потрібно прогрівати автомобіль з інжекторним двигуном?

У країнах з холодним кліматом водії впевнені в потребі прогрівання автомобіля протягом 10-20 хвилин після тривалої зупинки двигуна. Тому взимку звичайним явищем є те, що власники авто заводять їх задовго перед поїздкою. При цьому багато з них не замислюються навіщо це потрібно і як впливає на технічний стан авто.

У керівництві з експлуатації сучасних автомобілів можна іноді знайти інформацію про те, що заводити двигун перед поїздкою заздалегідь не потрібно. Це зазвичай робиться для того, щоб водії не зловживали прогрівом. Бо тривала робота двигуна на холостому ходу викликає декілька небажаних явищ:

 • При низьких температурах повітря витрата палива збільшується щонайменше на 10-15 %. Тому на холостому ході власники авто даремно витрачають коштовний бензин. Обґрунтоване скорочення часу прогрівання може зекономити за сезон значну суму грошей;
 • Звичка заводити авто вимагає також витрачати зайвий час на щоденне виконання не завжди потрібної процедури;
 • Значно збільшується об’єм викидів у атмосферне повітря шкідливих парникових газів. Якщо уявити величезну кількість авто на планеті, то можна зрозуміти масштаби цього негативного явища;
 • При роботі мотора «на холосту» суміш палива та повітря не повністю згорає у камері. Це приводить до скупчення в ній нагару, який шкодить роботі двигуна. У бензинових авто шкідливий нагар утворюється також на свічках, а у дизельних – на розпилювачах форсунок. Особливо цей ефект небезпечний саме для холодного двигуна;
 • Забруднення повітря. Це має особливо відчутний ефект у великих містах, де повітря забруднено викидами промислових підприємств.

Тим не менш, прогрівання двигуна також потрібно інжекторним автомобілям. Але на відміну від карбюраторних авто робити це потрібно лише протягом 2-4 хвилин. І лише при температурах повітря нижче нуля. Якщо температура повітря вище нуля, то може вистачити від 30 секунд до 1 хвилини.

Чи потрібно прогрівати двигун влітку?

Якщо з зимовим режимом експлуатації ситуацію прояснено, то під час літніх поїздок справа ще більш заплутана. Як вже було наголошено раніше, багато виробників стверджують, що прогрівання автомобіля не є необхідним при будь-яких умовах. Але ми з’ясували, що це помилкове твердження. При цьому фахівці з авто промислової галузі рекомендують прогрівати двигун навіть влітку. При цьому слід дотримуватися тих же рекомендацій, що стосуються зимового періоду.

Прогрівання повинне забезпечити робочу температуру мотора, яка становить близько 90 градусів. На це знадобиться приблизно 1-2 хвилини холостого ходу та поїздка без прискорень при обертах до 2000 на хвилину. Такий режим роботи дозволить подовжити корисний строк експлуатації трансмісії та двигуна, а також зекономити недешеве паливо та власний час

Mazda Motor Corporation 1920-2020 — век боротьбь с монетами!

Смелости ставити пид сумну сахалинобиини пахади и РЕТРОПЛАТ Нови рсена в проектвани десайн, яки ИНШИ были вагули нездешние — ось, которая привела команду Mazda s 1920 года к сегоденья Веды Дали.

Mazda стала первым японским автомобильным брендом, ставшим легендарным воплощением 24 лет Ле-Мана с 1991 года; марка, которая работает от серина виробництво вращающегося двигателя, что CCB установлено на культовый Cosmo Sport 110S; производитель наиболее популярных домашних магазинов в родстере — Mazda MX-5, которая вжэ перлново миллионно вдду продаю с 1989 года на скалу; бренд, що представляющий первый бензиново двигатель с запарованным от стиснена Skyactiv-X.

От изделий из пробкового дерева до автомобилей

100 лет назад, компания Mazda распространила свою историю Як продукты производитель пробкового дерева из м Chrome, pokey с 1921 года от Jujiro not ocolis Matsuda Toyo Cork Kogyo Co. производитель автомобилей.

Модель Persol Bula trically Vantage — Mazda-Go, Як надилла в продаже с 1931 года. Выиграл небольшой шаленный УСПХ, эль не производитель тупинамбы, по досахнутию я впроваджувал Нови розробка по технологии, например, инновация сонаправленной передачи в 1938 году, Як снизил витрата паливо 20%.Мне навти после атомной бомбардировки Хром пид час Друга свова вино виробництво вантажных автомобилей на месяцы ванивиласа лачей можно назвать еще несколько.

Комартин автомобиль Були основными транспортными засобами после винного эля Мазда прогуливала развивались целевые свий перший легковые автомобили с 1960 года. TSE CCB Mazda R360. Автомобиль становится хтом к японскому сегменту автомобильного автомобиля, что позволяет ему стать автомобилем Mazda Yak mi bacimo сегодня.

Десагана неможлыво

С 1961 года, компания papasula lanzino пользуется z немецким производителем автомобилей NSU по розробке виробництво своих новых компактных, легких роторных двигателей Vences.Sodom ngenera в Японии действительно подобраны для тех, кто хочет, чтобы это было немоливьером.

С футуристического 1967 года Mazda Cosmo Sport 110S вошла в серийную модель с моторным двигателем. TSE Bulo уши неимовирна история осфо, Як разрешил марку презентовали велосипедную модель, включили Mazda RX-7 и продали две милиавтомобилу с моторным двигателем. Mazda также привезла свои технологически доскональси на Trac, став первой японской маркой, которая использовала 24 года Ле-Мана в 1991 году с моторным двигателем Mazda 787B — джинсовым автомобилем прижизненно счо MAV не поршневые двигун.

Rotini двигатель Mazda надануф на розробку новаторска lnike двигатель, трансмсг, платформы, которые Косову автомобильный двигатель для техники Mazda Skyactiv scho Bula optimun s Mehta максимальная эффективность realset Jinba Ittai, свяжитесь с Mazdayazku между автомобилями vodmvodmvodm.

ДНК марка — задоволення от керування автомобиля

С 1984 года компания ее смыла наименование Mazda Motor Corporation, а с 1989 года победила продемонстрировала що задоволення от управления автомобилем — ЦЕ Головна мета Mazda.Итогом Нассау стал старт родстера Mazda MX-5 за один час, если бы Нови Домен обжарки майже не было. Сегодня, через несколько моделей, Mazda MX-5 и DOS продаются в Roadster, перловски mtcu 500 000 проданы единственной школе с 2016 года.

Та же задоволення от управления TSE, что связывает это событие со своим рисом, як сегодня прослот у всего модельного ряда автомобилей Mazda я выиграл зарегаться и наступи через 100 лет, поэтому як автомобиль промисловости продюжо из санавати значник меняет то развивались.

Наступ 100 лет

Сегодня корпорация Mazda обзавелась моделями ряда автомобилей, рассолинившимися на снегу, пролого дизайна Kodo — Soul of Motion, що CCB Wasmachine, нагродами по всему миру, а Mazda produjo cidate называют стандартным паходом с выпуском своего первого электромобиля Mazda MX-30.

Модель будущего, Як також VDDA Shana Взгляд из прошлого Mazda, с нтер ROM будет отдаленным таким одеколоном чистое натуральное дерево, поверте нас к ветоку — компан Toyo Cork Kogyo.

«Через 100 лет мы будем продолжать читать струвитные продукты, технологии, которые дауд, которые так подобаются нашим моллюскам», — зазнаев президент, исполнительный директор ACRA Marumoto.

Газобетон обладнання Renault — FineAuto

Someguy купуй LPG!

Эконом витрат — ЦЕ майже заробек, особенно якщо ЦЕ Штаты Модена витрат на автомобиль

Розрахунки специалистов SWAT що битрейт по установке системы LPG автомобиля в повнистю на экопластинку себя вже 25 000–30 000 км прабху. В этом часе автомобиль почне «серости» кошти власнику. А скилки Саронит VI? 81 копейка на кломере кожи! *

Одна обладнання — 4 перевахи!

 1. Путь без супино заправляться — VDC Dowse! Автомобиль s LPG Mauger pracowali двух типов PAL вдрас.Закончилса газ — автомат, двигун бензин. Имея полные баки PAL, можно подорожали VDC дальше, а не сакаучи заправочной станцией.
 2. Z бензин бензин в течение 2 секунд, Ракета-носитель засобу s выделяет бензин, тем не менее, после программы, независимый автомобиль предполагает бензин, если кнопка-перемяч из ростковиана имеет вапона поллоген. Закончилса газ? Transportni sasb автомат покне использовать бензин.
 3. Безопасность — надеюсь использовать. Завдяки наявность захисни пристром соответственно к минеральным стандартам европейских стандартов R67-01, R115, таких как LPG безпецне в случае Peregrina ABO mehanna prenvention.Высокая ступни Т.А. Захист Своя пропоганда в дилерском центре мнисьв ризики.
 4. Вт турбота Про навколишн середовища. Газовое топливо в бензине Parveen, mstate nabagato меньше, чем восстанавливать, что автострада, когда shoran весит soluci. Итак, ривен викидб NOx 2, или рази, чем когда робот на бензине, а СО и СН — 10, или общий расв.

Chomu вы платите Varto LPG пришел от Renault?

Если переображення что-то лачей у професонала **, если редбана то только у своегологого дилера Рено.TSE гарантия БЕЗПЕКА ТА надано график вашей машины на газ.

Збилшення ресурс двигателя

Збереження патерна ресурс двигателя — подоляна термино эксплуатирует автомобиль.

Когда шоран газово суммирует вдбасе эфективне вдата энергии, чем когда шоран бензин, эль Qiu Periago возможно викаретти только надо випадку, якщо настроить LPG это правильно. Также оптимален для настройки LPG дозволяют кристиния Hemi periasamy vikoristannya gas. Такой Як збереження Оливо-паливно нащупал на стинко цилиндру, был почти лаком на своко запарованный змення навантаження на цилиндро-поршневую группу двигателя.Завдяки это дело ношоц Полина, а так, двигун законный Доуз.

Не Утрехт Гарант!

При преабляции в авто есть свой логотип дилера Auto Cue VI сбергами, стандартная калибровка Заводска с гарантией 3 рок или 100 000 км прабху (салеите от того scho wabudeya as).

Ocrm заказать VI Atria с гарантией от производителя воздушного шара, устаткування — 3 скалистых ABO 200 000 км прабху (салеите от того scho wabudeya as).

Усеченная и одразу

Тенне обслуживування LPG водночас с плановима авто — ЦЭ можливо *.

Вам не нужно красоту часа два зроби в одном квадрате от региона редбана авто АБО установлення обладнання. Материалы Vitrat всегда в NavNet.

* За ванадом першохо ИТ. Больше форматов в сервис-центре Cue Auto ABO по тел: (044) 536-96-97

LPG — Calistoga от застройщика

Nadine LPG — от Калистога проэктування и разработчика газового комплекта обладнання BRC Gas Equipment

BRC Gas Equipment — — ldera rinku устаткування для автомобиля на природном srgeon naftowa gas, що працює есть SFER альтернатива PAL z 1972 roku.BRC testout не только обладнання и автомобиль на яких LPG установленно. Вся продукция, которую я контролирую, носимая, используется фабрикой ADN compan.

LPG в кредите Ling Chi — ЦЕ можно!

Автомобиль Renault с газобалонным обладнанням берега судьбы по программе Renault Finance

Вдова на найбилш актуальной мощности

Модель Renault на газе, яки можна придбати?

Renault LOGAN Renault SANDERO.

Скилки сток экономия после установлення LPG?

Покусники РСН, в зависимости от того, какая из техноникс характеристики соответствует модели окремо, однако средний значення Econom PAL — 40%.

Як минут из vitrata PAL, когда робот работает на газе?

Битрейт PAL zblewska около 20%.

Чи это всегда Мати бензин паливна Баку?

Итак. Эксплуатация автомобильного PAL без бакинского маугера призвести к Перегрину, что на выходе z тюнингованный соровенький плавный насос.

Это битрейт бензина под час використання LPG?

Середн значения витрат бензина при бензине отношение к становити Маугера до 15%.Suicine spowderhorn gas I бензин воспламеняется = 88% газа 12% газа. Zmenshennya pokajnica mozliwe, когда vicorian prijomu более экономичная Vodna. Я наоборот, более агресивне, спортивне Vodna zblu vasotec vitrat бензин, pid час TDI на газе.

Наслите неофан ЧТО первое (1000км)?

Обовьязково потребление. На первом этапе ТО выполняет герметичность настройки LPG счо вплива на безопасность натинст використання обладнання при майбутного.

Куди горшок западне колесо Як сберегли корисни Багажное отделение Васко?

Когда установлен LPG в дилерском центральном колесе «дагнал» камеру, чтобы забезпечить ого fcacu у багажника вдин авто.

Задля Эконом мска западне колесо возможно самните в обвесе.

* Маца на автомобиле Увас с проложенным двигателем на момент установки газобалонного устаткування пройков пути протяженностью 30 000 километров. Средняя розыгрыш экопеста это спекулирует Рено на прошлых версиях автомобилей, с рахваной установленного сжиженного нефтяного газа типа S32, vitrat PAL в mscomm CICL и також витрат, POV’язаных с сервимом обслуживания. Реальный битрейт можут вараныця от Разрахункова, от какого типа водна, меняет вартест PAL, обслуживает это обслужування.?

Pid porattam «serosti» Matsa на Uvas molist of sodality zaznachene bag от Serenoa у розрахункив вартест PAL один кламер (у Parveen из аналога автомобилем с базовым двигателем (1л) для пасты розрахункив бензин, взятый вартистом PAL 26,68 грн. 12,39 грн. Средн битрейт дизеля PAL составляет 6,7 л на 100 км, битрейт бензин PAL + газ = 7,7 л / 100 км.)

** Маца на Увасе переображення на автомобиль Рено пошевелили установлення сжиженного газа на становнике, авторизованем на «Рено Украина», по данным производителя вэмаг обладнання Т.А. Китайской законодательной власти (например, дилеров и Рено на терминале предпродажной подготовки реномоторной подготовки. за виконання робота с сжиженным газом соответственно в законодательный орган), о що покупцив надэуца вдовин документ.

Npharmacy заняла сайт www.renault.ua

Двигун Софтвер Приват Лимитед | Выручка и отзывы в 2021 году

Cipherdot India Private Limited

U72900TG2019FTC130027

Участок № 242, Обследование № 45, Новая Кибер-Вэлли, Хафизпет Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Techdx Private Limited

U72900TG2019PTC133578

P.No-407,408,409 Хафизпет Мияпур Хайдарабад Хайдарабад Телангана — 500049 Индия

Verus Solutions Private Limited

U72200TG2003PTC040994

Участок № 41,42, квартира № 101, Swarnabharathi Towers Opp.Колония Jpn Nagar, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Springbok Enterprises Private Limited

U72500TG2018PTC122838

Fno531, Block A4, Raghavendraspanchajanya Apartment, Prasanth Nagar Colony, Miyapur, Hyderabad Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Rotaxa Infotech Private Limited

U72900TG2017PTC119507

P 205, первый этаж, рядом с храмом Хануман, Jpn Nagar, Miyapur Hyderabad Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Apps Up Studios Private Limited

U72200TG2016PTC103753

S-69, Srila Park Pride Near Sri Chaitanya Boys College, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Ayati Labs Private Limited

U72200TG2011PTC075285

Flat- 504, Pearl, My Home Jewel Survey № 97, Мадинагуда, Мияпур Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Zenkare Networks Private Limited

U72200TG2018PTC121794

Земельный участок No.21, 22 и 23, квартира № 302 Резиденция Шри-Лакшми, Колония друзей, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад Телангана — 500049 Индия

VR Net Private Limited

U72200TG2000PTC033659

604, Smr Vinay City Iia, Miyapur Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Yukti It Solutions Private Limited

U72200TG2015PTC099839

Участок № 99 и 114, Обследование № 25, 2-й этаж, Вайшали Нагар, Мадеенагуда, Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Claisys Software Private Limited

U72900TG2017PTC116396

Участок №16,17,18, квартира № 501, Sri Mani Sai Kalyan Arcade, Balaji Nagar, Miyapur Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Dynamaze India Private Limited

U72200TG2015PTC098290

Квартира №: 102, Участок №: 335, Резиденция Нир, Матрусри Нагар, Мияпур Хайдарабад Рангаредди — 500049 Телангана — Индия

Anram Solutions Private Limited

U72200TG2017PTC115886

Участок No 5-541, 1 этаж, пер.18 Road No. 14, Deepthi Srinagar Colony, Madinaguda Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Vesra Systems Private Limited

U72200TG2015PTC101752

1-54 / 76 / B, квартира № 306, Mythri Homes Ramakrishna Nagar, Madinaguda, Tirumalagiri, Miyapur Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Tesan It Solutions India Private Limited

U72200TG2016PTC113148

Квартира № 101, участок № 472, Шри Саи Чандра Нивас Лейн Государственная школа Опп. Дав, Матрусри Нагар, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Techquin Solutions Private Limited

U72502TG2019PTC135490

H.No. 5-17 / 4/11 / A, Srivani Nagar, Near Coca-Cola Factory, Аминпур, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад Телангана — 500049 Индия

Zyoba Technologies Private Limited

U72200TG2015PTC099164

Flat 307, Block D, Sri Kalki Heights, Manjeera Road, Madinaguda, Serillingampally Mandal, Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Bvinfoway Private Limited

U72200TG2017PTC115208

Flat No. 1108, Ruby Block My Home Jewel, Мадинагуда Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Cybersoft Yotta Private Limited

U72900TG2016PTC109765

Дом No.10, Шанти, Вишвамбхар Спаркл Хайдер Нагар, Хайдарабад Рангаредди — 500049 Телангана — Индия

Elexratio Private Limited

U72200TG2018PTC126201

Flat No. C606, Sri Sai Ram Towers Hafeezpet, Miyapur, Hyderabad Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Dhanu Automation Private Limited

U72900TG2018PTC123527

Квартира № 502, Храмовый колокол Алехья, участок № 50 и 51 / A Матру Шри Нагар, позади Боммариллу Рестро, Мияпу Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Sukor Consulting Private Limited

U72200TG2016PTC103072

Дверь No.20-M / 1004/1, Venkatadri Nilayam, Plot No. 1004, Matrusri Nagar, Miyapur Hyderabad Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Lucid Infosystems Private Limited

U72200TG2011PTC072200

Участок № 52, Анклав Регури, Кибер-деревня Хафизпет, Кондапур Хайдарабад Рангаредди — 500049 Телангана — Индия

Clerp Solutions Private Limited

U72200TG2015PTC101773

Hig # 81, Bhel Phase 2, Ushodaya Enclave Mythrinagar, Madinaguda Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Dhiti Logic Private Limited

U72900TG2017PTC115576

Flat No 502, Sai Teja Pride, Vyshali Enclave, Madinaguda, Miyapur, Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Biomorf Systems Limited

U72900TG2009PLC065438

16, Srila Layout, Bachupally Road, Miyapur Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Plumsoft Solutions Private Limited

U72200TG2009PTC063142

4-й этаж, Sujayas Plum Tower, Survey № 198 Jpn Nagar Marg, Miyapur Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Matchingtech Private Limited

U72900TG2018PTC128954

Квартира No.G-008, G-8, Sy No.20,28 / 1 Prajapati Elite-1, Mayuri Nagar, Miyapur Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Madhireddy Labs Private Limited

U72900TG2018PTC126305

Участок -14, Sy-23, Flat No 401, Sri Sai Providence, Vishali Nagar, Madeenaguda, Ranga Reddy Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Infocloud Enviro Private Limited

U72900TG2017PTC117278

Квартира № 202 Pallava Block R V Aveendra Pragati Enclave Miyapur Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Петробазар.Com Private Limited

U72900TG2013PTC087630

Квартира № 103, резиденция Сай Крупа H № 291,292, Колония Хмт Сварнапури, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Assets Watch Private Limited

U72200TG2014PTC094843

Plat No 162 / B, Mayuri Nagar, Water Tank Road, Miyapur Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Rhyive Software Private Limited

U72200TG2016PTC102961

Участок № 622, Мегана Хайтс, 3-й этаж Матрусри Нагар, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Talia Technologies Private Limited

U72900TG2019PTC130474

Квартира No.301, Aster Block, Bhanu Township Opp. Колония Аллвин, Хафизпет, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад Телангана — 500049 Индия

Denuo Source India Private Limited

U72200TG2007PTC052671

Survey No. 162, Block 1, # 506, Smr Vinay Fountain Head, Hydernagar, Miyapur, Hyderabad Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Sytiq Technologies Private Limited

U72900TG2018PTC122274

Fiat No 205, Belvedere Apartments Madhavapuri Hills, Pjr Layout, Apse Board Gangaram, Chandanagar Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Unirac Technologies Private Limited

U72900TG2018PTC126891

Квартира № 201, Участок № 923 и 924, Hmt Colony, Pnr Usha Residency, Ameenapur Miyapur, Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Neev Systems Private Limited

U72900TG2016PTC113120

Люкс №504, 4 этаж, д.N: 1-121 / Dt / 26,33 / A & 34B / F Delta House, Alwyn X Roads, Miyapur, Хайдарабад Хайдарабад Рангаредди — 500049 Телангана — Индия

Данные Vsoft Private Limited

U72500TG2019PTC137532

Квартира №: 406, Блок-9, Дивья Шри Шакти рядом с Кендрия Вихар, Маюри Нагар Хайдарабад Хайдарабад Телангана — 500049 Индия

Atn Global Networks Private Limited

U72300TG2007PTC053435

Участок № 30, 3-й этаж, 301, станция метро Opp Miyapur, позади станции Indian Oil Petro, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Effiasoft Private Limited

U72300TG2012PTC084064

4-й этаж, Равила Ридженси, дом No.7-9, Plot No. 9, Krishnadevaraya, Madinaguda, Serilingampally Mandal Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Ibeap Solutions Private Limited

U72900TG2019PTC133269

Квартира №: 508, Block-G Adityas Imperial Heights, Hafeezpet Hyderabad Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Achyutas Soft Private Limited

U72900TG2019PTC132402

Квартира №: 201, 2-й этаж Sree Padha Residency, Matrusree Nagar Miyapur, Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Unikart E-Commerce Private Limited

U72501TG2017PTC120325

Квартира №: 106, Блок-B, Калки Чемберс, Opp: Sonyelect, Madinaguda, Chanda Nagar, Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Sirio Softech Private Limited

U72100TG2018PTC128051

Flat 404 Block-D, Phase-V Janapriya Apts, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Workbyte Solutions Private Limited

U72900TG2018PTC129396

Квартира № 502 Capital Green Квартира 2Nd Left Calvery Temple Road Miyapur Hyderabad Rangareddi Telangana — 500049 Индия

Veegam Software Private Limited

U72900TG2017PTC115836

H № 5-2 / S / 1F, квартира № 501, участок № 160 Анклав Снеха, Мифри Нагар, Мадинагуда, Мияпур Хайдарабад Рангаредди — 500049 Телангана — Индия

Lamingo Systems Private Limited

U72200TG2004PTC042874

C / O Seetharam Kavuluru, Flat 511, 3Rd Block Pallava, Rv Avaneendra, Pragati Enclave, Miyapur Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Varini Info Systems Private Limited

U72500TG2014PTC096501

Номер квартиры: 302, Sri Kalki Chambers, Opp Reliance Fresh, Madinaguda, Serilingampally Mandal Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Aimlarge (Opc) Private Limited

U72900TG2019OPC132007

Квартира № 101 Участок № 37-39 Сай Рама Чанд Аркады Шринив Бачпан Сх Хайдарабад Ренгаредди Телангана — 500049 Индия

Wrightfont Digital Private Limited

U72900TG2017PTC118693

Квартира No.201, Avantika Indrravati, Plot No. 543, Matrusri Nagar, Miyapur, Hyderabad Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Infronics Systems Limited

L72200TG2000PLC033629

Участок № 16, Srila Realty Layout, Near Landmark Towers, Madinaguda, Miyapur, Serilingampally Mandal Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Wissen Software Private Limited

U72400TG2005PTC045944

4-й этаж, Sujayas Plum Tower, Survey № 198 Jpn Nagar Marg, Miyapur Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Рияредди Софтсол Прайвит Лимитед

U72900TG2018PTC127765

Номер квартиры: 304, 3-й этаж, Резиденция Шешадри, Кришинагар, Маденагуда Мияпур, Хайдарабад Рангаредди — 500049 Телангана — Индия

Ropin Technologies Private Limited

U72900TG2018PTC123055

Квартира № 531, Блок A4, Sy № 90/91/138, Prashanth Nagar Colony, Miyapur, Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Infinira Software Private Limited

U72300TG2016PTC102578

1-182, квартира № 303, Cbr Residency Madhava Nagar Colony, Miyapur Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Mangoz Devices Private Limited

U72900TG2019PTC134727

Квартира No.504, Pearl, My Home Jewel Survey № 97, Мадинагуда Мияпур Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Vmt Soft Sol Private Limited

U72900TG2018PTC129014

Квартира № 536 Block-E, Ark Towers Mayuri Nagar, Miyapur Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Vibha It Solutions Private Limited

U72200TG2014PTC095756

Квартира № 1006, блок C, Sri Sairam Towers, Survey Nos 105–114, Hafeezpet, Serilingampally Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Импровизируйте It Private Limited

U72900TG2016PTC113494

Sv.No. 76, Plot No. 33 Widia Colony, Miyapur Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Bizztab Technologies Private Limited

U72900TG2016PTC113062

Flat No442, Block-A5, Raghavendra Panchajanya Apts Prashanth Nagar, Miyapur Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Sunbird It Soft Private Limited

U72900TG2018PTC128003

Участок № 202 H № 8–202 1-й этаж рядом с храмом Канакадурга Allwyn X Road Miyapur Хайдарабад Рангаредди — 500049 Телангана — Индия

Aleena E-Commerce Private Limited

U72300TG2015PTC099102

401 Akshitha Residency, Vinayaka Nagar, Phase-Ii, Old Hafizpet, Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Knoty Labs Private Limited

U72900TG2017PTC118943

Квартира No.3001, Janapriya Nile Valley Madhavapuri Hills, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Zelp Soft Private Limited

U72900TG2019PTC134503

Вилла № 59, Апарна, графство Матрусри Нагар, Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

F4U Technologies Private Limited

U72900TG2016PTC110273

Flat No: 101, Maximus Hill Side Towers, Beside Turbo Machinery, Бачупалли Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Starbot Systems Private Limited

U72200TG2012PTC080297

Квартира No.G10, Block-A, Dollfine Durga County Madinaguda, Miyapur Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Rrs Softech Private Limited

U72200TG2010PTC069568

Дом №: 34, Neelima Greens Pragathi Enclave, Miyapur Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

УФ Infratech Systems Private Limited

U72200TG2013PTC087796

Участок № 242, Квартира № 202, Джая Нилаям, улица № 10, Колония Хмт Сварнапури, Миярпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Ecm Technologies Private Limited

U72900TG2013PTC087449

Земельный участок No.702, Mig Mayuri Nagar Opp: Water Tank Lane Мияпур Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Dviate Systems Private Limited

U72900TG2018PTC121875

Flat Jade 703, My Home Jewel Apartments Madinaguda, Мияпур Хайдарабад Рангаредди — 500049 Телангана — Индия

Vinil Software India Private Limited

U72900TG2017PTC121173

Участок № 348 и 349, дорога № 10A, Gopal Nagar Sri Harsha Gopal Arcade, Kukatpally Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Aismart Solutions Private Limited

U72900TG2019PTC130264

Земельный участок No.624, квартира № 302, Sai Monica Residency Matrusri Nagar, Miyapur Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Erpkey Consulting Private Limited

U72900TG2016PTC110932

Участок № 14 и 15, Anasuya Apartments, Datha Sai Nagar, Madinaguda, Near Miyapur Hyderabad Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Подпись Aimlabs Private Limited

U72501TG2017PTC120838

Sril Pride Park, Vasanthnagar, G-1 4C Hydernagar, Beside Kalvari Church Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Web Prodigies Private Limited

U72200TG2000PTC034506

401, 402, Квартира Сильпа Жемчужина, Участок No.130 Vasanth Nagar, Silpa Avenue Colony, Hydernagar Hyderabad Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Radix Business Solutions Private Limited

U72200TG2012PTC082979

Квартира № 302, # 376 377 Принстон-Хайтс. Кооперативное общество Матрусри, Матрусри Нагар, Мияпур, Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Amber Fabrics Limited

L65993AP1978PLC002366

Участок № 16, 1-й этаж, Srila Realty Layout, Madinaguda, Miyapur, Serilingampally Mandal Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Koneru Investments Pvt Ltd.

U65993TG1989PTC009977

Satyanarayana Enclave, Icon Block 2-й этаж, Madinaguda, Near Miyapur Hydearbad — 500049 Телангана — Индия

Gagas Infra Private Limited

U74999TG2017PTC121062

Квартира №: 404, Sri Balaji Residency Krushi Nagar, Madinaguda Miyapur Rangareddi — 500049 Телангана — Индия

Uniq Beings Private Limited

U74999TG2017PTC116682

303, Блок-4, Rbr Complex Opp Sairanga Theater, Miyapur X Road Хайдарабад Хайдарабад Телангана — 500049 Индия

Ayyans Projects Private Limited

U74999TG2016PTC113555

Квартира No.1101, Pearl Block, My Home Jewel, Мадинагуда, Тирумалагири, Мияпур, Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Varasol Technologies Private Limited

U74999TG2016PTC110403

Квартира No. 306, Raaga Elite, Madhava Nagar Colony Near Sai Ranga Theater, Miyapur, Tirumalgiri Hyderabad Hyderabad — 500049 Телангана — Индия

Anexa Design Private Limited

U74999TG2016PTC111705

Flat.113, Резиденция Саи Рагхава, позади Варун Моторс Мадинагуда, Мияпур, Хайдарабад Рангаредди — 500049 Телангана — Индия

Hbh Comfort Solutions Private Limited

U74900TG2014PTC094205

Резиденция Шива Прия, кв.403, 4-й этаж, участки № 124,125,132 и 133, колония Мадхаванагар, Мияпур Хайдарабад Ренгаредди — 500049 Телангана — Индия

Fxn Industries Private Limited

U72900TG2019PTC131475

3-й этаж, участок № 750 Матрусри Нагар, Сери Лингампалли Хайдарабад Рангаредди Телангана — 500049 Индия

Viyu It Services Private Limited

U72900TG2019PTC129724

Участок №: 25,26,27, Номер квартиры: 105, Sai Signature Apartments, Hudamayuricolon Miyapur, Хайдарабад Хайдарабад — 500049 Телангана — Индия

Pandora DXL4700UA — автосигнализация

Технические характеристики

модуль 906
Торговая марка: Pandora
Торговое наименование: DXL4700UA
год выпуска: Год автосигнализация с CAN-Bus, GSM и GPS
Встроенный Bluetooth: +
Направление: 4G / LTE / 3G / 2G, GSM, GPS, Bluetooth
Дальность действия до : неограниченно м
Диапазон приемника до: неограниченно м
Удаленный запуск: +
Модуль CAN: +
Сирена в комплекте: +
Датчик (и) в комплекте: Датчик движения (встроенный)
Защита от взлома: высокий
Доступ в Интернет: +
Примечание: Марка: +
Производитель: Россия
Гарантия / Сервисное обслуживание:
8 Цена 36 месяцев :
шт.

Условия оплаты

Вы можете купить автосигнализацию Pandora DXL4700UA в Киеве и других городах (самовывоз или курьерская доставка по городу и Украине).Возможна безналичная оплата с НДС, онлайн-оплата кредитной картой Visa / MasterCard или оплата заказа при получении. При стоимости товара от 1500 грн есть возможность кредитных программ. На некоторые товары магазин предоставляет рассрочку без переплат.

Описание автосигнализации Pandora DXL4700UA

Автомобильная сигнализация Pandora DXL4700UA — это новинка специально розроблена украинского рынка для анализа рынка. Модель получила набор интерфейсов 3hCAN, 2xLIN, IMMO-KEY, Bluetooth, GSM / GPRS, 4G / LTE / 3G / 2G GSM-модем, GPS / ГЛОНАСС.Это модель Pandect X -1900.

Модель

Dana Получила оптимально набор функций, SSMSC, необходимые для эффективности использования МАШИН от возможного изображения. Ресепшн система демонструирует отметку на расстоянии и стабильную связь. Управление зданием осуществляется как для облегченного мобильного телефона, так и в комплекте с 2-мя метками.

Крім, в этой сигнальной системе реализован 3D-акселерометр, который обеспечивает управление роботом и управление в основном датчиками: Руху, Инсульт и Нахил.При хорошей чувствительности система надежно защищена от помилковых спрацов. Середина таких случаев может быть выявлена ​​и когда низка энергопотребления, наиболее эффективная сигнализация Буда практически не предназначена для автомобильного аккумулятора, чтобы навигатор Якщо находился на машине, но не проводил испытания, сигнализируя об этом.

ВБУДОВАНЫЙ GSM

Система

Оборудована GSM-интерфейсами, которые позволяют увеличить зону обслуживания сигнала в роуминге и в районах, где требуется мусорное покрытие и перебои с мобильным звеном.Доступен слот для широкополосного интернета с помощью сим-карты с поддержкой 4G.

ВБУДОВАНЫЙ GPS треккинговый

Эта сигнализация завдяки GPS-модуля дозволяет Швыдко определяет автомобиль, и сохраняет Координаты Його розташування. Это также дозволяет отрываться от звуков о проблемах, скорости пересечения, часах проезда, которые находятся в.

ВБУДОВАНЫЙ BLUETOOTH

В систему

встроен Bluetooth-модуль для беспроводного широкополосного доступа в Интернет мобильного телефона, обладающего наличием различных модулей.Завдяки этому Mauger Добавьте ваш понравившийся элемент в Elements, они подключены к рюмке Zahist, перед базовым комплектом.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНАЯ администраторы

После установки машины под Активность регистраторов Online-Service ведется безперервный контроль качества GSM-связи и фиксация координат транспортного средства. Також Цей режим включает функцию Захист од пристроив що заглушают сигнал и эвакуацию. При запуске буксировки или пропуска звука на машинах владелец будет иметь право отклоняться от нормы.

НАЯВНИСТ защитные МИТКИ

В комплект входит специальная защитная метка, которая выступает в роли идентификатора автовласника. Отключить блокировку двигателя можно только при ее наличии. Это соответствует даже протяженной системе захвата.

автомобильный двигатель

В этой системе переда чена возможна удаленного запуска и зупинки двигателя для смартфона Relief через данные или ПК через Online-Service. Можно наладить автоматический запуск температуры для розжига в рабочих местах в час, кожаный день, и напружин и т. Д.Также передаточна функция турботаймера. В комплект входит модуль РМД-5М.

ВБУДОВАНЫЙ USB-порты

Эта система ресепшн получила USB-порт, который дозволяет Швыдко и легко подключает сигнал к компьютеру, так что вы можете получить доступ к программному обеспечению для проверки наличия защищенных параметров SSMSC.

ВБУДОВАНЫЙ 3xCAN-ІNTERFEYS

Наибольший CAN-модуль широкополосного интернета сприя просто и граничит с интеграцией этой автомобильной сигнализации в обычную цифровую шину транспортного оборудования.

ВБУДОВАНЫЙ 2xLIN

Автомобильная сигнализация этой модели подпрыгивает робот с цифровыми LIN-шинами, используемыми в автомобилях для широкополосного доступа в Интернет и забегание роботов на багатных Electron Systems и узлах.

ПРОСТОЇ УПРАВЛІННЯ Зи смартфонов

Пользователям доступны доступность безошибочных онлайн-сервисов и данных Мобильный телефон, ССМСК дозволяют спрости эксплуатировать, контролировать все, что от машины. Веда подробная система историй подій, как завжди доступна в Интернете.

ТЕХНОЛОГИЯ КЛОНУВАННЯ

Особенности применения технологии клонирования помогает увеличивать нагрузку на сельское хозяйство, при этом увеличивается функция без отключения двигателя. Цого далеко досягти завдяки використанню надвигающегося розрахунковых можливостей сервера.

Включение I НАСТРОЙКИ опалювачі

Система обеспечивает безопасное дистанционное управление любым мобильным Пристром, установленным на машинах опалубки.Это Робит можно через Мобильный телефон для поддержки онлайн-сервисов Relief.

Валерий Соколов — скрипка / Оркестр в исполнении Хобарта Эрла 11 сентября 2020 — GO-OD — мобильное приложение Афиша Одесса.

События в Одессе 11 сентября 2020

11 сентября 2020, 19:00

категория: концерт

от 50 до 500 грн

место: Филармония (ул. Бунина, 15)

11 числа чек симфоничен вам! В присутствии Викона Валерия Соколова и в исполнении Хобарта Йерла прозвучит Концерт для скрипки с оркестром Сэмюэля Барбера.Концерт из трех частей для скрипки, как булочка концовок 1939 года, сыграет в одном из самых победных концертов ХХ века. Концерт враждебен особенно ослепляющей виртуозности партии скрипки, словно, по словам Барбера, в форме «вичного двигателя». Украинский скрипач Валерий Соколов — один из самых молодых виконавтов своего поколения. Postіyno vistupayuchi из provіdnimi оркестры Єvropi, vіn spіvpratsyuvav из fіlarmonіchnim оркестра я камерный оркестр Єvropi, оркестр Klіvlenda, tsyurіhskimi оркестр Tongalle, Rotterdamsky fіlarmonіchnim оркестра simfonіchnimi оркестры Bіrmіngema я Tokіo, Московський fіlarmonіchnim оркестр Seulsky fіlarmonіchnim оркестр, natsіonalnogo Мистецький города Оттава, Natsіonalnim оркестр Франции и Нимецкий камерный филармонический оркестр Бремена.Співпрацював с режиссерами, среди них Владимир Ашкенази, Девид Зинман, Сюзанна Мялкі, Андрис Нельсонс, Петр Ундджян, Янник Незе-Сеген, Васил Петренко, Герберт Судан и Юрай Вальчуга. Приняв участие во многих ведущих европейских фестивалях, в том числе в «Verbier» и «Lockenhaus» Prinzregenten Theater в Мюнхене и Musikverein недалеко от Видни. Подписав контракт с «Erato Records» (ранее — EMI Classics), Валерий успел повидаться с большим количеством зрителей. творческих записей, Сонати No.3 Дж. Энеску в 2009 году. Население Харькова в 1986 году роци, в тринадцатилетнем возрасте отправилось в начале Великобритании в школу Ивана Менухина в Лондоне (класс проф. Натальи Боярской). Величие завоевали Феликс Андриевский, Марк Любоцкий, Анни Чумаченко, Кремер и Борис Кушнир. В 2005 году мы стали обладателями первой премии Международного конкурса любителей IM. Дж. Энеску (Бухарест, Румуня). Валерий Соколов был награжден Третьим концертом (2015) и Сонатой (2017) для скрипки выдающегося горького украинского композитора Евгения Станковича.

Гибридный двигатель SABRE. Для атмосферы и космоса


Секция Двигатель SABRE

В течение последних нескольких лет британская компания Reaction Engines Limited (REL) в сотрудничестве с другими организациями разрабатывала проект SABRE (Synergetic Air Breathing Rocket Engine — гибридный воздушный ракетный двигатель). Целью этого проекта является создание принципиально нового гибридного двигателя, который может использовать атмосферный воздух и жидкий окислитель. На сегодняшний день проекту удалось показать определенные успехи.

Разработка проекта


В основе концепции двигателя REL SABER лежат идеи, заложенные и частично проверенные еще в восьмидесятые годы. В то время британские специалисты занимались разработкой космического корабля HOTOL, для которого был предложен гибридный двигатель типа LACE. Реализовать этот проект не удалось, но его предложения нашли применение в новых разработках.

Дизайн SABRE в нынешнем виде начался на рубеже последних десятилетий. Были проведены некоторые исследования, которые позволили сформировать общий облик гибридного двигателя и определить пути его развития.В дальнейшем REL удалось заинтересовать потенциальных клиентов и получить поддержку, что ускорило работу.


Внутренние блоки без кожуха и обтекателя. Слева направо: основная камера сгорания, компрессор и предохладитель.
К настоящему времени REL разработала большую часть конструкторской документации и приступила к испытаниям отдельных компонентов двигателя. Для тестирования продуктов мы используем два собственных испытательных центра в Великобритании и США.

Некоторые компоненты и концепции были проверены на практике и доказали свой потенциал.В ближайшее время должен появиться полноценный прототип гибридного двигателя, включающий все проверенные компоненты. Его испытания в условиях стенда начнутся в 2020-2021 годах. Сроки появления двигателя, пригодного для установки на реальные самолеты, остаются неизвестными. Скорее всего, это произойдет не раньше второй половины двадцатых годов.

Гибридная конструкция


Изделие SABRE должно работать в атмосфере и за ее пределами, развивая необходимое сцепление и обеспечивая ускорение до высоких скоростей.Такие требования привели к необходимости использования специальной конструкции с характерными особенностями. Он содержит элементы, характерные для турбореактивных, прямоточных и жидкостных ракетных двигателей. Их использование в разных комбинациях позволяет иметь несколько режимов работы на разных этапах полета.
Принцип работы двигателя в воздушно-реактивном режиме. Маленькие синие стрелки указывают движение охлажденного воздуха, красные стрелки указывают на неохлажденный воздух, подаваемый в прямоточную камеру
Двигатель SABRE включает в себя несколько основных элементов, размещенных в едином корпусе.Головка изделия отдана под лобовой воздухозаборник с центральным корпусом. Последний выполнен в виде конического обтекателя и может перемещаться по оси двигателя для изменения подачи воздуха в систему. В определенных режимах подача воздуха полностью отключена.

Сразу за всасывающим устройством находится система охлаждения приточного воздуха. Подсчитано, что при полете на высоких скоростях входящий воздух должен быть нагрет до 1000 ° C или выше. Специальный предохладитель с несколькими тысячами тонких трубок, заполненных жидким гелием, должен снизить температуру воздуха до отрицательных значений за доли секунды.Предусмотрена противообледенительная система.

Центральной частью двигателя является так называемый сердечник — специальный компрессор, предназначенный для сжатия поступающего воздуха перед его отправкой в ​​камеру сгорания. В этом отношении SABRE похож на традиционные турбореактивные двигатели, однако в нем нет турбины за камерой сгорания и некоторых других элементов. Компрессор приводится в действие турбиной, которая забирает энергию из системы воздушного охлаждения.

Камера сгорания SABRE аналогична жидкостным ракетным двигателям.С помощью турбонасоса предлагается подавать топливо и окислитель — газообразный воздух или жидкий кислород в зависимости от режима работы. В обоих режимах в качестве топлива используется сжиженный водород.


Прототип системы воздушного охлаждения
Вокруг основной камеры сгорания находится вторая камера, подобная ПВРД. Он предназначен для работы в некоторых режимах и увеличения общей тяги двигателя. Вспомогательная прямоточная камера, как и основная камера сгорания, работает на водороде.

Теперь целью проекта SABRE является разработка гибридного двигателя с достаточно высокими характеристиками и ограниченными размерами.Готовое изделие не должно быть больше серийного Pratt & Whitney F135 — не более 5,6 м в длину и менее 1,2 м в диаметре. В то же время должны быть обеспечены универсальность и высокая производительность.

В зависимости от режима работы этот вариант SABRE сможет обеспечить полет со скоростью до M = 25. Максимальная тяга в «воздушном» режиме достигнет 350 кН, в ракетном — 500 кН. Главным положительным моментом станет возможность решить все проблемы с помощью одного двигателя.

Режимы работы


Двигатель SABRE может использоваться на различных классах оборудования, в первую очередь на авиакосмических самолетах. Наличие нескольких режимов работы обеспечит возможность горизонтального взлета и посадки, полета в атмосфере и выхода на орбиту.
«Ядро» двигателя. Видна крыльчатка компрессора
Взлет и полет в атмосфере должны производиться за счет первого режима работы двигателя. В этом случае воздухозаборник открыт, а «сердечник» подает сжатый воздух в камеру сгорания.После разгона до высоких сверхзвуковых скоростей включается прямоточная камера сгорания. Использование двух схем, по расчетам, обеспечивает скорость полета до М = 5,4.

Для дальнейшего разгона используется третий режим. На нем перекрывается воздухозаборник, а в основную камеру сгорания подается жидкий кислород. Фактически, в этой конфигурации SABRE становится подобием традиционного ракетного двигателя. Этот режим обеспечивает максимальные летные характеристики.

Приложения


Пока гибридный двигатель от REL существует только в виде документации и отдельных узлов, но сфера его применения уже определена.Такие силовые установки должны представлять интерес в контексте дальнейшего развития авиации и космонавтики, в том числе на стыке этих двух направлений.

SABRE или аналогичный продукт будет полезен при создании перспективных гиперзвуковых атмосферных самолетов различного назначения. Используя эти технологии, вы можете создавать транспортные, пассажирские или боевые самолеты.


Внешние блоки основной камеры сгорания
Полный потенциал гибридного двигателя может быть раскрыт с помощью аэрокосмического самолета.В этом случае SABRE обеспечит горизонтальный взлет и посадку, а также выход на требуемые высоты с последующим ускорением и полетом на орбиту. Космический корабль с гибридными двигателями должен иметь важные преимущества, упрощающие его эксплуатацию.

разработки SABRE могут быть реализованы как отдельные компоненты. Таким образом, REL считает, что разработанная система охлаждения поступающего воздуха может быть использована для модернизации существующих или разработки перспективных турбореактивных двигателей. Наиболее интересные результаты от этого можно получить в области высокоскоростной авиации.

По своей сути проект SABRE предлагает набор ключевых технологий для создания гибридного многорежимного двигателя. На их основе можно создать настоящее изделие необходимых габаритов с заданными характеристиками. Для первых испытаний создается SABRE среднего размера с высокими характеристиками. Если есть интерес со стороны заказчиков, могут появиться новые модификации, отвечающие конкретным требованиям.

Практические занятия


Первые исследования и испытания в рамках проекта SABRE прошли в начале десятых годов и были направлены на поиск оптимальных проектных решений.На сегодняшний день REL завершила разработку проекта и приступила к процессу тестирования отдельных компонентов гибридного двигателя.
Кулер на подставке. Указаны основные черты его творчества.
Несколько недель назад компания-разработчик объявила о стендовых испытаниях системы воздушного охлаждения. В ходе испытаний скорость воздуха на входе в устройство достигла М = 5, температура — 1000 ° С. Сообщается, что экспериментальный продукт успешно выполнил поставленные задачи и обеспечил резкое и быстрое снижение температуры потока.Однако конкретные цифры не назывались.

О проверках других компонентов двигателя сообщалось ранее. Завершение всех этих работ позволяет REL приступить к сборке полноценного пилотного двигателя. Его появление ожидается в 2020-2021 годах. Затем будут проведены стендовые испытания, по результатам которых можно будет определить реальные перспективы развития.

Reaction Engines Limited хвалит свой новый проект и верит, что у него большое будущее. Насколько объективны такие оценки и соответствуют ли они действительности, до конца не ясно.Ответ на такие вопросы можно будет дать только через несколько лет после завершения всех необходимых мероприятий и создания настоящего самолета с двигателями SABRE.

Январь 2010 г. — KARNATIQUE

Как будто требовалось доказательство того, что правительство Карнатаки даже не обладает ясным потоком разума , который можно обвинить в том, что он потерял свой путь в унылый шторм в пустыне мертвых привычек , министр начального и среднего образования Карнатаки Вишвешвара Хегде Кагери выступил с новой чушью об открытии санскритского университета в Карнатаке.Министр передал студентам санскрита следующее послание и пообещал выделить больше средств на санскрит:
«Боритесь с несправедливостью, совершаемой в отношении санскрита, и направьте решительный сигнал против тех, кто выступает против университета. Если мы этого не сделаем, то мы упустим из виду язык ». еще в Южной Индии.В конце концов, что в этом такого, если каннадигас упускает из виду язык, который не является местным для Карнатаки, язык, на котором не говорят в Карнатаке, язык, который существует только в священных писаниях?

В самом деле, почему кто-то может игнорировать любой язык? Только тогда, когда этот язык считается бесполезным для них , и когда он не их собственный . Таким образом, игнорирование санскрита не является результатом каких-либо согласованных усилий предполагаемой организованной оппозиции, а является просто побочным продуктом идентичности Каннадигас и их сосредоточенности на светских занятиях.Если бы у санскрита было то, что нужно, он был бы там, где хотел бы министр.

Есть тысяча других языков, которые Карнатака игнорирует по причинам, указанным выше. Мы не можем продолжать строить университеты для всех этих языков, не так ли?

По правде говоря, правительство г-на Кагери в своей глупой сосредоточенности на санскрите упускает из виду то, что следует упускать из виду: каннада, язык каннадигас, который, как ожидается, будет представлять его правительство!

Будучи правительством штата Карнатака, правительство БДП в первую очередь должно было сосредоточить внимание на каннаде, а не на санскрите.Санскрит — это просто язык, который давным-давно повлиял на религиозную и духовную литературу каннада, с незначительным влиянием на каннада, используемую для любых светских занятий, таких как простое повседневное использование!

Поскольку ожидается, что демократически избранные правительства будут заниматься светскими делами, такими как образование, занятость, закон и порядок, можно ожидать, что правительство Карнатаки будет инвестировать государственные деньги в светские проекты, такие как лингвистика каннада — область, которая слишком сильно пострадала. в университетах Карнатаки.Не выкачивать государственные деньги на финансирование частных, несветских и бесполезных проектов, таких как санскритские университеты, выпускники которых в лучшем случае останутся мечтать о работе, на которую они не имеют права, как будто в наказание за изучение языка, не имеющего отношения к светским. погони.

Также я хотел бы напомнить министру, что санскрит не имеет ничего общего с начальным или средним образованием Карнатаки. Это не ваше дело, министр! Слушайте очень внимательно: чтобы хорошо выполнять свою работу, не нужен санскритский университет.Фактически, когда вы говорите об университете на санскрите, вы публично заявляете, что не имеете ни малейшего представления о том, что влечет за собой ваша работа, дорогой министр!

Начальное и среднее образование должно быть избавлено от недугов чрезмерной санскритизации, потому что именно на ранних стадиях развития учащегося его / ее родной язык играет наиболее важную роль. Фактически, сегодняшняя система среднего образования каннада настолько полна санскрита, что сделала каннада сложной для самих каннадиг (возьмите здесь вызов Васанта).

Если и есть что-то, что должен сделать министр, так это сначала получить ясный поток причин , незагрязненный несекулярными идеологиями, а затем профинансировать исследования по повышению качества системы среднего образования каннада, взяв его ближе к народу, а не от .

Это потребует смелости, чтобы подвергнуть сомнению и отбросить устоявшиеся суеверия — такие как суеверие, что санскрит может помочь в возвышении каннада или каннадигас.Очевидно, что г-н Кагери, его правительство, его партия или его альма-матер (RSS) не имеют таких намерений, потому что, пренебрегая каннадой, они показали, что именно каннада они считают бесполезной для них , а как — нет. свои .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *